Domein Speciaal Programma

Wij staan voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt. Binnen Het Cultuurgebouw kunnen kwetsbare mensen gebruik maken van een speciaal aanbod op maat. Of het nu gaat om mensen met een fysieke of geestelijke beperking, (eenzame) ouderen, mensen met een taalachterstand of voor wie Nederlands niet de eerste taal is, of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Met ons speciale programma en met het bieden van een veilige, toegankelijke ontmoetingsplek, willen wij het leven van kwetsbare mensen verrijken en zorgen dat zij zich begrepen voelen, zich kunnen uiten en zich kunnen ontwikkelen.

Het Cultuurgebouw biedt verschillende projecten binnen het Speciaal Programma, waarvoor wij graag samenwerking zoeken met externe partners. Gezamenlijk kunnen wij onze ambities voor Haarlemmermeer waarmaken.

Bekijk hier een selectie van projecten die wij binnen dit domein uitvoeren:

 • Kunst, Cultuur & inclusie

  Het Cultuurgebouw verwelkomt iedereen die van kunst en cultuur wil genieten en daar actief aan wil deelnemen. Ook kwetsbare doelgroepen in de Haarlemmermeer krijgen volop ruimte en aandacht, met een op maat gemaakt kunstzinnig en cultureel programma. Daarbij wordt uitgegaan van de behoeften van drie verschillende focusgroepen zoals:

  • Kinderen tussen de 3-12 jaar met een licht verstandelijke beperking en jongeren tussen de 12-18 jaar in het autismespectrum (hoog functionerend). Qua behoefte kan gedacht worden aan media-gerelateerde activiteiten voor autistische jongeren, of dansen voor kinderen met een beperking
  • Volwassenen tussen 18-65 jaar, met een lichtverstandelijke beperking of met GGZ problematiek en zelfstandig wonend. Deze groep zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een theatercursus, spelen in ‘De Beste Band’, een keramiekcursus of een teken- en schildercursus of deelnemen aan het inloopatelier ‘Het Gekleurde Huis’
  • Eenzame en/of (beginnend) dementerende 65-plussers. Deze groep komt met elkaar in contact via Ouderensociëteit Nieuw-Vennep, het Nostalgisch Cultuurcafé, het Senioren Rockkoor ‘My Generation’ en het Filosofiecafé

  Doordat Pier K continu contact onderhoudt met verschillende zorginstellingen en woonvoorzieningen, houden we goed in de gaten waar de interesse en/of behoefte van de diverse groepen naar uit gaat. Op basis daarvan wordt een activiteit ontwikkeld. Er is dus bewust gekozen om niet een van tevoren vast omlijnd programma aan te bieden, waar: het is bij kwetsbare mensen van belang om juist aan te sluiten bij hun eigen behoeften. Wel is er een aantrekkelijke ideeënbrochure gemaakt, waaruit inspiratie kan worden opgedaan en om te laten zien wat er mogelijk is. Op die manier zetten wij mensen aan het denken.

  Doordat er een aangepast aanbod voor kwetsbare mensen komt, gaat deze doelgroep meer deelnemen aan de maatschappij. Er ontstaat inclusie, men voelt zich meer betrokken bij de maatschappij. Dit is zeer belangrijk voor hun eigen zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde. Ook krijgen niet-kwetsbare burgers een positief beeld van de kwetsbaren. Het maakt hen bewust dat iedereen deelneemt aan de maatschappij en maakt het normaler dat dat gebeurt. Tevens heeft het een grote impact op uitstel van zorg. Doordat men deelneemt aan een sociëteit of vrijetijdsbesteding in een veilige omgeving met een zorgbegeleider, hoeven zij niet naar een dure dagbesteding.

  Ook op het gebied van cultuur heeft deze case grote impact. Kunst en cultuur gaat hier niet uit van ‘kunst voor de kunst’, maar van ‘kunst voor de mens’, kunst als middel. Het programma draait niet zozeer om de resultaten, maar om de persoonlijke ontwikkeling die tot stand wordt gebracht door te participeren aan kunst en cultuur.

  De reguliere kosten (docenten, projectcoördinator, materialen en locatie) worden betaald door Pier K en door Het Cultuurgebouw. Voor de extra begeleiding die noodzakelijk is bij een project voor kwetsbare mensen zijn helaas wel extra middelen nodig. Om de kwetsbare doelgroep een veilige omgeving aan te kunnen bieden is er per groepsactiviteit een extra begeleider nodig, met professionele kennis over de betreffende doelgroep. Ook dienen docenten en eventuele vrijwilligers te worden getraind zodat zij de benodigde kennis hebben om de doelgroepen optimaal te begeleiden tijdens een project.

  Voor deze extra begeleiding en training worden aanvullende middelen gezocht. Draag je deze doelgroep en deze projecten een warm hart toe? Dan horen wij dat heel graag! Wij zijn bereikbaar via (023) 556 37 00 of  partnervan@hetcultuurgebouw.nl. Alvast bedankt!